De Gröna i Borgå offentliggör 28.3.2021 en vision om en stad där man beaktar naturens och människans välbefinnande utöver den byggda miljön och bekämpar klimatförändringen. Tidsspannet för utvecklingen av en stad är långt. De beslut vi fattar nu kommer att synas i årtionden och påverka också kommande generationers liv. Därför är det viktigt att planera staden med dagens barns ögon, anser de gröna.

Stadsplaneringen i det gröna Borgå är särpräglad och utgår från människan. I staden finns det intressanta saker i ögonhöjd att se i stället för monotona väggar. Satsningarna på arkitektur, byggnadsarv och kulturmiljöer skapar trivsel i Borgå och stärker stadens identitet. I det gröna Borgå finns det liv också utanför centrum: trivsamma, levande byar med tjänster och lugn landsbygd.

För de gröna är det viktigt att skapa ett centrumområde som är ett promenadvänligt och tillgängligt vardagsrum för alla som invånare. Längtan till lugnet i naturen är en av de viktigaste orsakerna till att folk flyttar till mindre orter. Redan med tanke på att öka regionens dragningskraft är det viktigt att man i Borgå skyddar skogarnas och vattendragens mångfald såväl inne i staden som utanför den.

Kollektivtrafiken är också av central betydelse vid val av boningsort, eftersom hållbarhet är ett allt viktigare kriterium i människors levnadsvanor. I grön stadsplanering eftersträvas att det ska gå behändigt att ta sig till olika tjänster, fritidsplatser och närskogar med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Planläggningen och trafikplaneringen stöder de årliga målen för minskade utsläpp.

Det gröna Borgå söker nya lösningar: staden ställer övergripande om till cirkulär ekonomi och gallrar i användningen av jungfruliga naturresurser. I det gröna Borgå skapas lösningar på globala utmaningar genom nya tjänster, teknologier, startups och kunskapsbaserad ekonomi. Enligt visionen ger de offentliga utrymmena i det gröna Borgå bättre möjligheter för stadsbornas egen kreativitet och självständigt kulturskapande.

Bekanta dig med De Gröna i Borgås stadsvision