Föreningens stadgar

Porvoon Vihreät ry – De Gröna i Borgå rf

STADGAR

Godkända av föreningens möte 29.11.2017


1. Föreningens namn

Föreningen heter Porvoon Vihreät – De Gröna i Borgå.

2. Föreningens hemort och språk

Föreningens hemort är Borgå. Föreningens språk är finska och svenska.

3. Föreningens syfte och verksamhet

* Föreningens syfte är att stödja den gröna rörelsens verksamhet, öka rörelsens understöd och påverka ekonomiska och miljörelaterade avgöranden på ett sätt som förbättrar människornas livskvalitet, främjar jämlikheten, förbättrar livsmiljöns trivsamhet, hälsosamhet och säkerhet och skyddar naturresurserna och naturens mångfald.

* För att nå sitt syfte gör föreningen följande:

stöder sina medlemmars deltagande i samhällelig påverkan

tar ställning i samhällsfrågor,

bedriver publikations- och informationsverksamhet samt har aktivt kontakt med kommuninvånarna, ordnar möten och publiktillställningar.

* Föreningen tar ut medlemsavgifter av sina medlemmar och tar emot donationer och testamenten. Föreningen ordnar lotterier, basarer, insamlingar mm.

4. Inträde i föreningen och medlemsavgift

* Som medlemmar i föreningen kan på ansökan godkännas finska medborgare och sådana utlänningar som har sin hemort i Finland och som godkänner föreningens syfte och stadgar. Om godkännande av medlem beslutar föreningens styrelse.

* Varje ansluten medlem i föreningen är skyldig att under varje kalenderår senast före utgången av december till föreningen betala en medlemsavgift, vars storlek föreningens höstmöte beslutar om, och av sina nämnde- och fullmäktigearvoden en avgift vars storlek föreningens höstmöte beslutar om.

* Styrelsen kan på anhållan befria en medlem i föreningen från att betala medlemsavgift och mötesarvodesavgift på grund av sjukdom, medellöshet, arbetslöshet eller någon annan motsvarande orsak.

* En medlem kan utträda eller uteslutas ur föreningen enligt 13 och 14 § i föreningslagen.

5. Föreningens styrelse

* Den verkställande makten i föreningen utövas av föreningens styrelse, som består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och minst två (2) och högst åtta (8) medlemmar, som höstmötet väljer bland föreningens medlemmar. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

* Styrelsen är beslutför, när minst hälften av dess medlemmar – ordföranden eller vice ordföranden medräknade – är närvarande.

6. Bokslut och revision

* Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. På sitt höstmöte väljer föreningen en verksamhetsgranskare och en suppleant för verksamhetsgranskaren för ett kalenderår i sänder. Styrelsen ska överlämna räkenskaperna och förvaltningen till verksamhetsgranskaren senast den 15 februari. Verksamhetsgranskaren ska avge en verksamhetsgranskningsberättelse före utgången av februari.

7. Föreningens stadgeenliga möten

* Föreningens stadgeenliga möten är vår- och höstmötet. Vårmötet ska hållas före utgången av april och höstmötet före utgången av november. Kallelse till föreningens stadgeenliga möten skickas per e-post eller annonseras i en tidning som utkommer på orten.

På vårmötet behandlas följande ärenden:

1. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

2. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

3. fastställande av arbetsordning för mötet

4. styrelsens berättelse om föreningens verksamhet under föregående kalenderår

5. bokslutet för föregående år och verksamhetsgranskarnas berättelse över räkenskaper och förvaltning

6. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

7. övriga ärenden som inom utsatt tid enligt stadgarna framställts för mötet.

På höstmötet behandlas följande ärenden:

1. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

2. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

3. fastställande av arbetsordning för mötet

4. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för styrelsen samt stadgeenligt antal övriga styrelsemedlemmar bland föreningens medlemmar

5. val av kassör för föreningen för följande kalenderår

6. val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för verksamhetsgranskaren för föreningen för följande kalenderår

7. föreningens budget och verksamhetsplan för följande år

8. beslut om medlemsavgiftens och mötesarvodesavgiftens belopp

9. övriga ärenden som inom utsatt tid enligt stadgarna framställts för mötet.

Ett ärende som någon vill ta upp till behandling på föreningens vår- eller höstmöte ska framställas för föreningens styrelse en vecka före mötesdagen.

8. Sammankallande av föreningen

Stadgeenliga möten ska sammankallas minst två veckor i förväg per e-post eller en annons i en tidning som utkommer på orten och som höstmötet bestämmer om. Ett extra möte ska sammankallas minst en vecka i förväg på samma sätt. I övrigt följs bestämmelserna i 20 § i föreningslagen.

9. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden och vice ordföranden samt de personer som styrelsen utser, två tillsammans.

10. Rätt att använda konto

Rätt att använda föreningens konto har kassören och, på det sätt som styrelsen beslutar, övriga funktionärer.

11. Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas, om det har nämnts i möteskallelsen och mer än 2/3 av de på föreningens möte avgivna rösterna understöder en upplösning. I det möte där beslutet om upplösning av föreningen fattas ska det också beslutas om hur man går till väga med föreningens medel och åtaganden och vem som ska sörja för likvidationen av dem. Föreningens medel ska användas för ändamål som nämns i punkt 3 i dessa stadgar.

12. Övriga bestämmelser

I övrigt följs bestämmelserna i föreningslagen i föreningens verksamhet.