Östnylands Gröna områdesfullmäktigegrupp fattade sitt beslut enligt förslaget från arbetsgruppen för mandatfördelning. Östnylands Gröna arbetsgrupp för områdesfullmäktige föreslår Marketta Mattila som medlem i välfärdsområdesstyrelsen (ersättare Lilli Kahri). Marketta Mattila har erfarenhet av att vara medlem i Sibbo kommunstyrelse. Hon är för tillfället medlem i Sibbo kommunstyrelse och är ordförande för Sibbo Gröna kommunfullmäktigegruppen. Lilli Kahri är ordförande för Sibbo social- och hälsovårdsutskottet och är med i politiska styrgruppen av Östnylands VATE (välfärdsområdets temporära beredningsorgan).

Områdesfullmäktigegruppen konstituerades också på nytt. Som ordförande för fullmäktigegruppen valdes Lilli Kahri och som viceordförande Pasi Siltakorpi (obunden). Pasi Siltakorpi är tredje periods stadsfullmäktigeledamot i Borgå, ordförande för den Gröna fullmäktigegruppen i Borgå och har varit medlem i Borgå social- och hälsovårdsnämnden.

Enligt fullmäktigegruppens ordförande Lilli Kahri är det en historisk uppgift att vara med och bygga Östnylands välfärdsområde för första gången.

Jag är nöjd med hur mångsidig och kunnig grupp av Gröna förtroendeledamöter som börjar med de nya uppdragen. Det är fint att få leda den här gruppen mot främjandet av viktiga mål tillsammans med Pasi Siltakorpi, säger Kahri.

Östnylands områdesfullmäktiges första möte är på tisdagen 8.3.2022 i Konstfabriken. Beslut ska fattas då om bl.a. vilka nämnder som ska grundas som stöd för beslutsfattandet och hurdan deras sammansättning ska bli. I tillägg ska fullmäktige behandla grundandet av välfärdsområdesdirektörens tjänst och igångsättningen av rekrytering samt förvaltningsstadgan.

Förslagen i sin helhet:

Välfärdsområdesstyrelse: medlem Marketta Mattila, ersättare Lilli Kahri

Nämnden för serviceproduktion: medlem Sanna Kivineva, ersättare Tanja Lehtikuusi

Nämnden för utveckling och samarbete: medlem Mari Lotila, ersättare Hanna Hurtta

Nämnden för beredskap och trygghet: medlem Jenni Hovilehto, ersättare Jari Oksanen

Revisionsnämnden: medlem Timo Raivio, ersättare Harri Lehtonen

Nationalspråksnämnden: medlem Anders Selen, ersättare Jens Hannuksela

Välfärdsområdesvalnämnden: medlem Reeta Rossi