Suomeksi | På svenska

Porvoon Vihreiden Kaupunkivisio

Också i framtiden är Borgå en särpräglad, omtänksam stad med mänskliga mått, där man fäster uppmärksamhet vid naturens och människornas välbefinnande utöver den byggda miljön och bekämpar klimatförändringen.

 
I den här stadsvisionen beskriver De Gröna i Borgå idealet för framtidens Borgå ur stadsplaneringens synvinkel. Vid stadsplaneringen ska man komma ihåg att tidsspannet för utvecklingen av en stad är långt. De beslut vi fattar nu kommer att synas i årtionden och påverka också kommande generationers liv. Det är viktigt att planera staden med dagens barns ögon.

 

»Borga tar sats mot det nya med historien som en kraftkälla. Borgå finner styrka i sina egna särdrag och vill inte vara en kopia av andra.
»Stadsplaneringen är särpräglad och utgår från människan. I Borgå skapas en stadsbild där det i ögonhöjd finns intressanta saker att se i stället för monotona väggar. Satsningarna på arkitektur, byggnadsarv och kulturmiljöer skapar trivsel i Borgå och stärker stadens identitet.
»Stadsplaneringen ökar trivseln och trygghetskänslan. I planläggningen beaktas särdragen och de lokala identiteterna hos olika områden i Borgå. I stadsplaneringen identifieras inte bara de ekonomiska värdena utan också andra värden som hänför sig till den byggda miljön, vilket ökar Borgås dragningskraft. Värdefulla historiska objekt lämnas inte utan omsorg.
»Centrumområdet i Borgå är ett promenadvänligt och tillgängligt vardagsrum för alla invånare. Centrum planeras så att torgområdet, Västra åstranden och Gamla stan bildar en funktionell helhet där det är lätt att sköta ärenden. I centrum finns trivsamma gaturum för alla åldersgrupper.
»Stadens centrum planeras inte bara för konsumtion. Gemensamma offentliga utrymmen kan användas mångsidigt under alla tider på året och dygnet. Offentliga utrymmen planeras så att de inte uppmuntrar till onödig konsumtion utan ger möjlighet att tillbringa tid där också utan tryck att konsumera. I planläggning och boende beaktas upplevelser, social gemenskap och gemensamma aktiviteter. Barnen har plats för lek och äventyr.
»I Borgå skyddas naturens mångfald i såväl skogar, vid vattendrag som i stadens centrum. Staden har tillräckligt med parker, gatuträd, grönskande gårdar och gröna tak. Intill tätorten finns närskogar som för rekreationsbruk. En del av stadens skogar är skyddade för att också sällsyntare arter ska ha ett hem. En del av stadsnaturen lämnas vild för att stöda de arter som lever mitt i staden och livsviktiga pollinerare.
»I Borgå finns det liv också utanför centrum: trivsamma, levande byar med tjänster och lugn landsbygd. Staden är i en nära dialog med landsbygden omkring.
»I stadsplaneringen eftersträvas att det ska gå behändigt att ta sig till olika tjänster, fritidsplatser och närskogar med cykel, till fots eller med kollektivtrafik.
»Borgå hör till föregångarna inom landet i fråga om att motarbeta klimatförändringen. Motarbetandet av och anpassningen till klimatförändringen har införlivats kraftigt i all verksamhet i staden. Planläggningen och trafikplaneringen stöder de årliga målen för minskade utsläpp.
»Borgå ställer övergripande om till cirkulär ekonomi och gallrar i användningen av jungfruliga naturresurser.
»I Borgå minskar man på användningen av fossila byggnadsmaterial och främjar träbyggande. Vid planeringen av nya byggnader minimeras verkningarna på miljön under hela livscykeln. Gamla byggnader görs mer energieffektiva och när nya planeras eftersträvas en så lång användningstid som möjligt. I planeringsfasen ställs det som mål att byggnaderna och konstruktionerna är hållbara, kan repareras och flexibelt byggas om för andra ändamål.
»De offentliga utrymmena i Borgå ger bättre möjligheter för stadsbornas egen kreativitet och självständigt kulturskapande. Staden uppmuntrar till experimentell användning av tomma och inte fullt utnyttjade lokaliteter för kultur- och andra nyttiga ändamål.
»Borgå är företagsamt. Staden har en förmåga att fungera och att förnya sig. I Borgå skapas lösningar på globala utmaningar genom nya tjänster, teknologier, startups och kunskapsbaserad ekonomi.
»Borgå är en stad som ser ut som sina invånare. Varje Borgåbo har sina egna styrkor och sin kompetens, som värdesätts. Beslutsfattandet är öppet för alla och lätt att förstå, och invånarna har långtgående möjligheter att påverka det. Invånarna kan delta i stadsplaneringen både i början och i olika faser av projekt så att föreslagna ändringar verkligen kan genomföras.