Suomeksi | På svenska

Porvoon Vihreiden Kaupunkivisio

Porvoo on tulevaisuudessakin omaleimainen, välittävä ja ihmisen kokoinen kaupunki, jossa huomioidaan rakennetun ympäristön lisäksi luonnon ja ihmisen hyvinvointi sekä torjutaan ilmastonmuutosta.

 
Tämä Porvoon Vihreiden kaupunkivisio kuvaa tulevaisuuden Porvoon ideaalia kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Kaupunkisuunnittelussa on muistettava, että kaupungin kehittämisen aikajänne on pitkä. Nyt tekemämme päätökset näkyvät vuosikymmeniä ja vaikuttavat vielä tulevienkin sukupolvien elämään. Kaupunkia on tärkeä suunnitella tämän päivän lasten silmin.

 

»Porvoo ponnistaa kohti uutta käyttäen historiaa voimavaranaan. Porvoo löytää vahvuuksia omista paikallisista piirteistään, eikä pyri olemaan kopio muista.
»Kaupunkisuunnittelu on omaleimaista ja ihmislähtöistä. Porvoossa luodaan kaupunkikuvaa, josta löytyy ihmisen katseen tasolta mielenkiintoista nähtävää monotonisten seinien sijaan. Panostaminen arkkitehtuuriin, rakennusperintöön ja kulttuuriympäristöihin tuo Porvooseen viihtyisyyttä ja vahvistaa kaupungin identiteettiä.
»Kaupunkisuunnittelu lisää viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Kaavoituksessa huomioidaan Porvoon eri alueiden ominaispiirteet ja paikallisidentiteetit. Kaupunkisuunnittelussa tunnistetaan taloudellisten arvojen ohella rakennettuun ympäristöön liittyvät muut arvot, mikä lisää Porvoon vetovoimaa. Historiallisia arvokohteita ei jätetä hoitamatta.
»Porvoon keskusta-alue on kävelypainotteinen ja esteetön, kaikkien kaupunkilaisten olohuone. Keskustaa suunnitellaan niin, että torialueesta, Länsirannasta ja vanhasta kaupungista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus, jossa on helppo asioida. Keskustassa on viihtyisiä katutiloja kaikenikäisille.
»Kaupungin keskustaa ei suunnitella vain kuluttamista varten. Yhteiset julkiset tilat ovat käytettävissä monipuolisesti kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Julkiset tilat suunnitellaan siten, että ne eivät kannusta turhaan kuluttamiseen, vaan mahdollistavat ajanvieton myös ilman kulutuspainetta. Kaavoituksessa ja asumisessa huomioidaan elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Lapsille on tilaa leikkiä ja seikkailla.
»Porvoossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta niin metsissä, vesistöjen äärellä kuin kaupungin keskustassakin. Kaupungissa on riittävästi puistoja, katupuita, vehreitä pihoja ja viherkattoja. Taajaman kupeessa on asukkaiden virkistyskäytössä olevia lähimetsiä. Osa kaupungin metsistä on suojeltuja, jotta harvinaisemmillakin lajeilla olisi koti. Osa kaupunkiluonnosta jätetään villiksi tukemaan kaupungin keskellä elävää lajistoa ja elintärkeitä pölyttäjiä.
»Porvoossa on elämää myös keskustan ulkopuolella: viihtyisiä ja eläviä kyliä palveluineen sekä rauhallista maaseutua. Kaupunki on kiinteässä vuoropuhelussa ympäröivän maaseudun kanssa.
»Kaupunkisuunnittelussa pyritään siihen, että eri palvelut, vapaa-ajan viettopaikat ja lähimetsät olisivat kätevästi saavutettavissa pyöräillen, kävellen tai joukkoliikenteellä.
»Porvoo on ilmastonmuutoksen torjunnan valtakunnallisten edelläkävijöiden joukossa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen on sisällytetty vahvasti osaksi kaikkea kaupungin toimintaa. Kaavoitus ja liikennesuunnittelu tukevat vuosittaisia päästövähennystavoitteita.
»Porvoossa siirrytään kokonaisvaltaiseen kiertotalouteen ja karsitaan neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.
»Porvoossa vähennetään fossiilisten rakennusmateriaalien käyttöä ja edistetään puurakentamista. Uusien rakennusten suunnittelussa minimoidaan ympäristövaikutukset koko elinkaaren osalta. Vanhojen rakennusten energiatehokkuutta parannetaan ja uusia suunnitellessa pyritään mahdollisimman pitkään käyttöikään. Suunnitteluvaiheessa pyritään rakennusten ja rakenteiden kestävyyteen, korjattavuuteen sekä muuntojoustavuuteen.
»Porvoon julkiset tilat mahdollistavat nykyistä paremmin kaupunkilaisten oman luovuuden ja itsenäisesti tuotetun kulttuurin. Kaupunki kannustaa tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen kokeilevaan kulttuuri- ja hyötykäyttöön.
»Porvoo on yritteliäs. Kaupungilla on toimintakykyä ja taitoa uudistua. Porvoossa luodaan ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin uusien palveluiden, teknologioiden, startupien ja osaamistalouden avulla.
»Porvoo on asukkaidensa näköinen kaupunki. Jokaisella porvoolaisella on oma vahvuutensa ja osaamisensa, jota arvostetaan. Päätöksenteko on kaikille avointa ja helposti ymmärrettävää, minkä lisäksi kaupunkilaisilla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. Asukkaat voivat osallistua kaupunkisuunnitteluun sekä suunnittelun alussa että eri vaiheissa niin, että hankkeessa voidaan todella toteuttaa ehdotettuja muutoksia.